DigiLär

Korsholms kommun
Projekttid: 01/2012-06/2013
Kontaktpersoner:
Tomas Koskinen, rektor.kuni-vassor.skola@korsholm.fi,  06-346 4320
Robert Backman, robert.backman@korsholm.fi
Marcus Björkholm, marcus.bjorkholm@korsholm.fi
Anders Kåll, anders.kall@korsholm.fi
Tom Lithén, tom.lithen@korsholm.fi
Roger Andersson, roger.andersson@korsholm.fi

 

Projektets syfte och mål:

Projektets mål är att hitta nya digitala redskap för att differentiera och motivera elever i klassundervisning och specialundervisningen. Samtidigt är målet att utöka lärarnas och skolgångsbiträdenas kompetens i användandet av digitala hjälpmedel i undervisningen.

DigiLär skall förnya lärmiljön i klassen med hjälp av pekplattor samt hitta nya pedagogiska lösningar i undervisningen, främst i specialundervisning, språkinlärning, musik samt matematik. Projektet utforskar pekplattans möjligheter i undervisningen i åk 1-6 och utvärderar arbetssätten genom ett nätverk bestående av de kommunens skolor som deltar i projektet (Norra Korsholms skola, Replot skola, Kuni-Vassor skola).

Konkreta resultat som eftersträvas med projektet är:

  1. Öka elevernas intresse för modersmål och matematik
  2. Ge nya digitala redskap för elever med speciella svårigheter
  3. Utöka lärarnas och personalens kompetens att använda digital teknik i undervisningen och stödundervisningen
  4. Att variera arbetssätten i klassen och specialundervisningen med ny digital lärmiljö
  5. Utbyte mellan skolorna då det gäller ny digital teknik och nya arbetssätt i skolan

 

Projektets verksamhet:

I projektet har man köpt och installerat pekplattorna i kommunens tre deltagande lågstadieskolor (Norra Korsholms skola, Replot skola och Kuni-Vassor skola). Man har medvetet satsat på iPad och applikationer som lämpar sig för grundskolans årskurser 1-6 samt förskolan. Våren 2012 började man använda pekplattorna i special- och stödundervisningen. Under samma vårtermin utforskade lärarna lämpliga applikationer och hösten 2012 ordnades fortbildning för lärare i en s.k. app-afton gemensamt för alla tre skolor.

Inom projektet har pekplattorna nu använts i alla årskurser. Dessutom används de flitigt i special- och i stödundervisningen. Att använda det nya redskapet anses vara både intressant och utmanande.

Exempelvis har åk 3-4 under vårterminen 2013 ett forskningsprojekt i musik, där allt projektarbete görs med iPads och programmat Pages; ta reda på fakta, hämta bilder, skriva, redigera, infoga länkar till webben och slutligen göra en fin layout av arbetet. Avslutningsvis redovisas arbetet med trådlös överföring till projektorn i klassrummet och eleverna kommer själva att berätta om sina arbeten.

I skolorna som deltar i projektet strävar man till att ha pekplattorna lättillgängliga i klassrummen med målet att kunna använda dem som en del av den dagliga undervisningen. Eftersom pekplattan är ett mångsidigt verktyg vill man erbjuda eleverna nya möjligheter även i kreativa ämnen (t.ex. musik- och filmskapande). Det eftersträvas att pekplattorna blir ett redskap och hjälpmedel i undervisningen, där fokus fortfarande ligger på det ämne som undervisas.

iPad i klassen, projekt DigiLär i Korsholm

iPad i klassen, projekt DigiLär i Korsholm

Tags: ,